Do zakresu działania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego należy m.in.:

 

  • opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego okresowa aktualizacja, uwzględniającego m.in. zadania samorządowe i rządowe, służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, wpisane do wojewódzkiego rejestru tych zadań oraz obszary, na których przewiduje się realizację tych celów,
  • opracowywanie wniosków do studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin wynikających z ustaleń strategii rozwoju województwa zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa i programów zadań samorządowych,
  • opracowywanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynikających z ustaleń strategii rozwoju województwa zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa i programów zadań samorządowych oraz uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi wpisanymi do rejestru oraz z planem zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • prowadzenie analiz, studiów i opracowywanie koncepcji oraz sporządzanie programów odnoszących się do obszarów i zagadnień odpowiednio do potrzeb w celu określenia uwarunkowań i kierunków polityki przestrzennej województwa.
  • tworzenie we współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego geograficznego systemu informacji oraz systemu informacji przestrzennej na potrzeby samorządu województwa,
  • obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
  • prowadzenie działalności wydawniczej i promocji internetowej w zakresie polityki przestrzennej Samorządu Województwa

 

 

Ponadto, ze względu na zakres prowadzonych prac WBU współpracuje z sąsiednimi województwami oraz przygranicznymi regionami ościennych państw. Najszersza i najintensywniejsza współpraca prowadzona jest z Wolnym Krajem Związkowym Saksonia w Republice Federalnej Niemiec oraz z krajami czeskimi.

 

Działalność Biura obejmuje również wykonywanie merytorycznych zadań na bieżące potrzeby Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Marszałkowskiego (opinie, materiały tekstowe i graficzne, informacje, raporty, edycje opracowań).