Mienie Instytutu Rozwoju Terytorialnego
Wg stanu na 01.01.2013 roku

Aktywa
1) aktywa trwałe------------------------------------61 992,56

2) aktywa obrotowe------------------------------179 519,80 

 

 

Pasywa
1) Fundusz Jednostki-----------------------------   -123 370,20

2) Zobowiązania krótkoterminowe---------------328 591,33

  i fundusze specjalne

 

 

 

Środki trwałe  (ewidencja księgowa wg cen nabycia)

1) maszyny i urządzenia techniczne----------------306 466,83
2) środki transportu-------------------------------------104 000,00

 

Wartości niematerialne i prawne-----------------342 693,71

Pozostałe środki trwałe w używaniu-------------384 596,39 

 

 

 

Rachunki bankowe:

Obsługę bankową budżetu IRT prowadzi:
Bank Zachodni WBK SA  I/O we Wrocławiu