Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym oraz na podstawie Zarządzenia Nr 187/2006 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dn. 9 listopada 2006 r. prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.

Rejestr prowadzony jest przez Zespół Realizacji Planów i Programów w oparciu o kopie decyzji przekazywanych przez Wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz organy samorządu terytorialnego.

Informacje zawarte w rejestrze są  udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

 

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne prowadzi rejestr uchwał organów samorządu województwa dolnośląskiego dotyczących działalności Biura oraz rejestr aktów wewnętrznych.

W Archiwum Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu przechowuje się dokumentację z zakresu planowania przestrzennego od 1975 r. Materiały archiwalne wytworzone do 1975 r. zostały przekazane do Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

 

Zasób archiwalny tworzą m. in.:

  • opracowania dla obszaru byłego województwa wrocławskiego:

-        plany zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowości,

-        studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

-        opracowania fizjograficzne,

-        opracowania studialne: zlewni rzeki Baryczy, Oławy, Odry,

-        studia historyczno-urbanistyczne,

-        ewidencje założeń ogrodowo – parkowych,

-        mapa zniszczeń wojennych Wrocławia,

-        mapy topograficzne, sytuacyjno-wysokościowe i administracyjne,

-        zdjęcia lotnicze Wrocławia,

-        mapa glebowo-leśna,

  • studia zagospodarowania przestrzennego województw tworzących województwo dolnośląskie,
  • mapa sozologiczna województwa legnickiego,
  • plan ochrony Ślężańskiego Parku Krajobrazowego,
  • opracowania dla obszaru województwa dolnośląskiego:

-        plany zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowości,

-        studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

-        zdjęcia satelitarne,

-        opracowania planistyczne wykonywane przez WBU.

 

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne jako następca prawny Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej we Wrocławiu, Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Legnicy oraz Regionalnego Biura Urbanistycznego w Wałbrzychu przechowuje dokumentację kadrowo-płacową w/w jednostek organizacyjnych.

Dokumentacja Jeleniogórskiej Dyrekcji Inicjatyw Gospodarczych w Jeleniej Górze jest przechowywana przez Zakład Obsługi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29.

 

Informacje dodatkowe o jednostkach organizacyjnych z lat 1955 - 2013, których Instytut Rozwoju Terytorialnego jest następcą prawnym.

 

Dokumentacja stanowiąca zasób archiwalny udostępniana jest nieodpłatnie organom Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz studentom w celach dydaktycznych po złożeniu deklaracji o niewykorzystywaniu uzyskanych materiałów w celach komercyjnych.

Dokumentacja jest udostępniana również innym instytucją, podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym. 

Zasób archiwalny udostępniany jest w siedzibie Biura po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Materiały wytworzone przed 2000 r. są przechowywane jedynie w formie papierowej.