Zmiana nazwy na INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO z dniem 14.02.2013 r.

 

Statut INSTYTUTU ROZWOJU TERYTORIALNEGO nadany uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXXI/875/13 z 14 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Rozwoju Terytorialnego

 

Nowa strona BIP w przygotowaniu

 

Uchwała Nr LII / 720 / 2006

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

z dnia 23 lutego 2006 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/32/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 1999 roku w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 14 us!1, pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 ze zmianami), art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz § 5 ust. 1 Uchwały Nr W23/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego, Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

W statucie Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego stanowiącego, załącznik do Uchwały Nr VII/32/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 1999 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1.

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne, zwane dalej Biurem działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104),
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz ustawach szczególnych,
 • Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu,
 • Niniejszego statutu,

 

2. Skreśla się dotychczasową treść § 4 statutu i nadaje następujące brzmienie:

 1. Realizowanie zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego obszaru województwa dolnośląskiego, określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach szczególnych.
 2. Przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych wynikających z realizacji przepisów prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, stanowiących zadania samorządu województwa.
 3. Prowadzenie analiz, studiów i- opracowywanie koncepcji oraz sporządzanie programów odnoszących się do obszarów i zagadnień odpowiednio do potrzeb, stanowiących podstawę do określenia uwarunkowań i kierunków polityki przestrzennej województwa.
 4. Współpraca przy tworzeniu z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego geograficznego systemu oraz systemu informacji przestrzennej na potrzeby samorządu województwa oraz innych użytkowników z zastrzeżeniem § 7.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocji internetowej w zakresie polityki przestrzennej samorządu województwa.
 6. Inne zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 

3. Skreśla się dotychczasową treść § 7 statutu i nadaje następujące brzmienie:

§ 7. Wykonywanie przez Biuro zadań statutowych dla innych niż określone w § 3 ust. 3. podmiotów odbywać się może w oparciu o zasady pełnego rachunku ekonomicznego - odpłatnie.

 

§2

   Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

 

§3

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uchwała Nr VII/32/99

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

z dnia 26 marca 1999 roku

w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu.

 

Na podstawie art.8 ust.1 i art.14 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z późniejszymi zmianami), art.18 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 ust. 1 uchwały Nr VI/23/99 Sejmiku Dolnośląskiego z dnia 26 lutego b.r.

w sprawie powołania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego uchwala się co następuje:

 

§1

   Nadaje się statut samorządowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr VII/32/99

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

z dnia 26 marca 1999 r.

 

Statut Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego

 

§1

 

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne, zwane dalej Biurem działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz.1014)
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.Nr 91, poz. 576)
 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami)
 • Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie powołania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego.
 • Niniejszego statutu.

§2

 1. Terenem działania Biura jest Województwo Dolnośląskie.
 2. Siedziba Biura mieści się we Wrocławiu.

§3

 1. Biuro jest jednostką budżetową Województwa finansowana z budżetu województwa.
 2. Zasady gospodarki finansowej Biura określają przepisy dotyczące jednostek budżetowych.
 3. Biuro wykonuje opracowania na rzecz organów samorządu województwa oraz podporządkowanych im jednostek nieodpłatnie.

§4

 1. Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego okresowa aktualizacja, uwzględniającego m.in. zadania samorządowe i rządowe, służące realizacji ponad lokalnych celów publicznych, wpisane do wojewódzkiego rejestru tych zadań oraz obszary, na których przewiduje się realizację tych celów.
 2. Obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz realizacja strategii stałego podnoszenia poziomu ładu przestrzennego i architektonicznego.
 3. Opracowywanie i przekazywanie wniosków do studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin wynikających z ustaleń strategii rozwoju województwa zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.
 4. Opracowywanie i przekazywanie wniosków do studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin wynikających z programów zadań samorządowych.
 5. Opracowywanie i przekazywanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynikających z ustaleń strategii rozwoju województwa zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.
 6. Opracowywanie i przekazanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynikających z programów zadań samorządowych.
 7. Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi wpisanymi do rejestru oraz z planem zagospodarowania przestrzennego województwa.
 8. Wnoszenie protestów i zarzutów do projektów ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożonych do publicznego wglądu.
 9. Przechowywanie kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 10. Prowadzenie analiz, studiów i opracowywanie koncepcji oraz sporządzanie programów odnoszących się do obszarów i zagadnień odpowiednio do potrzeb w celu określenia uwarunkowań i kierunków polityki przestrzennej województwa.
 11. Archiwizowanie kopii opracowań z zakresu planowania przestrzennego opracowywanych na terenie województwa.
 12. Tworzenie we współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego geograficznego systemu informacji oraz systemu informacji przestrzennej na potrzeby samorządu województwa oraz innych użytkowników z zastrzeżeniem § 7.
 13. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocji internetowej w zakresie polityki przestrzennej Samorządu Województwa.
 14. Inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów.

§5

 

Biuro realizuje swoje zadania statutowe we współpracy z odpowiednimi służbami Urzędu Marszałkowskiego, właściwymi dla danego tematu.

 

§6

 

Dla realizacji zadań statutowych Biuro w ramach posiadanego budżetu może zlecać innym jednostkom wykonanie niezbędnych opracowań.

 

§7

 

Wykonywanie przez Biuro prac i opracowań wymienionych w §5 niniejszego statutu dla innych niż określone w §3 ust. 3 podmiotów odbywać się może w oparciu o zasady pełnego rachunku ekonomicznego - odpłatnie.

 

§8

 

 1. Biurem kieruje i reprezentuje je jednoosobowo dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa.
 3. Dyrektor odpowiada przed Zarządem Województwa za działalność Biura.
 4. W czasie nieobecności Dyrektora, jego obowiązki wykonuje Zastępca Dyrektora.

§9

 

Działalność Biura oparta jest na wieloletnich programach i rocznych planach pracy opracowywanych przez Dyrektora Biura i zatwierdzonych przez Zarząd województwa

 

§10

 

Regulamin organizacyjny Biura uchwala Zarząd Województwa Dolnośląskiego.