Od momentu powołania (1999 r.), Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu zainicjowało i stale rozwija współpracę międzynarodową w dziedzinie planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego. Współpraca ta oparta jest o trzy zasadnicze grupy działań:

A. WSPÓŁPRACA W RAMACH MIĘDZYRZĄDOWYCH I MIĘDZYREGIONALNYCH KOMISJI I GRUP ROBOCZYCH 

Pracownicy WBU reprezentują województwo dolnośląskie w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego w ramach prac:

 •  Stałych Grup Roboczych: Dolnośląsko – Saksońskiej Grupy Roboczej i Dolnośląsko – Lubusko – Saksońskiej Grupy Roboczej. 
 •  Komisji Rządowych: Polsko – Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej oraz  Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

Rezultatami współpracy w ramach Komisji Rządowych są, m.in.:

 •  Mapa pn. „Rozwój Ponadregionalnej infrastruktury transportowej w obszarze Partnerstwa Odry” (2010), wykonana wspólnie ze stroną niemiecką, na podstawie decyzji Komitetu Gospodarki Przestrzennej. Mapa prezentuje postulaty rozwoju infrastruktury transportowej przedstawione w dokumencie „Osiem regionów – wspólny obszar transportowy”.
 • Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko–czeskiego – synteza dokumentów krajowych (2006);
 • Studium rozwoju przestrzennego pogranicza polsko–czeskiego – część polska (2005).

 

B. BEZPOŚREDNIA, PARTNERSKA WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI ZA GRANICĄ

Współpraca transgraniczna realizowana jest z jednostkami z krajów czeskich oraz z Wolnego Kraju Związkowego Saksonii. Współpraca opiera się w szczególności na wymianie informacji i doświadczeń, realizacji cyklicznych warsztatów, poświęconych wspólnym problemom oraz organizacji staży dla pracowników.

W 2004 r. Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne nawiązało kontakt z Królewskim Instytutem Planowania w West Mindlands (Wielka Brytania). Współpraca z Instytutem umożliwia wymianę wiedzy z zakresu planowania przestrzennego, poprzez wspólne spotkania oraz organizację staży zawodowych dla pracowników WBU.

 

C. REALIZACJA PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH WSPIERANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Obecność Polski w strukturach europejskich umożliwiła na większą skalę dostęp do programów finansowanych z funduszy strukturalnych. Dotychczas Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne uczestniczyło w projektach unijnych, finansowanych w przeważającej części z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg (do 2006) oraz Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (od 2007). 

 

Projekty międzynarodowe:

CITY REGIONS, projekt realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej (2012 – 2014)

Cel projektu: poprawa i utrwalenie funkcjonalnej współpracy pomiędzy miastami i gminami w miastach-regionach.

Rezultaty projektu:

 • nowe i ulepszone instrumenty współpracy pomiędzy miastem a gminami,
 • porozumienia regulujące przyszłe funkcjonowanie i finansowanie związków miejsko-wiejskich,
 • zalecenia do pozycjonowania miast-regionów w makroregionalnych i innych aktualnych strategiach UE.

VIA REGIA PLUS, projekt zrealizowany w ramach POWT Program dla Europy Środkowej (2008 – 2011)

Cel projektu: wdrożenie kluczowych założeń Strategii rozwoju przestrzennego dla III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, poprzez realizację trzech celów szczegółowych:

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej na obszarze III korytarza poprzez rozwój zrównoważonego transportu, w tym:

 • poprawa połączeń w dalekobieżnym kolejowym transporcie osobowym,
 • rozwój zrównoważonego transportu w aglomeracjach,
 • poprawa połączeń transportowych na obszarach przygranicznych.

2. Wzmocnienie punktów węzłowych korytarza (miast - centrów regionów) stanowiących „lokomotywy” rozwoju regionalnego, w tym:

 • rozwój społeczno – gospodarczy miast i obszarów metropolitalnych,
 • wzmocnienie obszarów metropolitalnych oraz ich lepsze połączenie, zwłaszcza dzięki sprawnym połączeniom kolejowym,
 • współpraca metropolitalna,
 • wspieranie wzrostu gospodarczego dzięki wykorzystaniu poszczególnych, specyficznych potencjałów innowacyjnych, inteligentnych intermodalnych rozwiązań logistycznych.

3. Aktywizacja potencjału turystycznego – wzrost dostępności turystycznej, w tym:

 • zwiększenie atrakcyjność obszaru korytarza jako docelowego regionu turystycznego,
 • marketing i promocja potencjałów turystycznych.

Rezultaty projektu: Miasta i regiony biorące udział w projekcie opracowały ponad 40 lokalnych, regionalnych i transgranicznych dokumentów studialnych i strategicznych. 

 

Najważniejsze działania podjęte przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu:

 

ED-CIII” VIA REGIA, projekt zrealizowany w ramach IW Interreg III B CADSES (2005-2008) 

Via Regia (Droga Wysoka) to nazwa korytarza transportowego nawiązującego do historycznego, znanego już w średniowieczu szlaku handlowego i pielgrzymkowego, rozciągającego się od Santiago de Compostela w Hiszpanii. Obecnie, pod nazwą III Paneuropejski Korytarz Transportowy znany również jako Oś Centralna, łączy europejskie miasta i metropolie, począwszy od Erfurtu, Drezna i Berlina poprzez Wrocław i Kraków aż do Lwowa. 

Cel projektu: poprawa dostępności transportowych i wzmocnienie wewnętrznego potencjału komunikacyjnego Europy Centralnej, jak również zawiązanie międzyregionalnej współpracy w obszarze oddziaływania III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego.

Rezultaty projektuopracowana została „Strategia rozwoju przestrzennego dla korytarza Via Regia”, w której zawarte zostały scenariusze i opcje rozwoju przestrzennego w poszczególnych obszarach przygranicznych. Problematykę rozwoju przestrzennego  wzdłuż  III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego rozpatrzono w oparciu o cztery obszary tematyczne:

 • dostępność komunikacyjna – poprawa połączeń między miastami węzłowymi oraz obszarami przygranicznymi,
 • rozwój miast – wzmocnienie miast jako regionalnych punktów węzłowych,
 • rozwój gospodarczy – wspieranie rozwoju gospodarczego oraz innowacyjnych rozwiązań,
 • rozwój turystyczny – wykorzystanie potencjału turystycznego.

Uczestnictwo Dolnego Śląska było szczególnie istotne z punktu widzenia dwóch tematów:

 •  wzmocnienia rangi połączenia drogowego Wrocław - Boboszów – Brno  przez Kotlinę Kłodzką w korytarzu przyszłej drogi S-5
 • wzmożeniu promocji turystycznej pasma Sudetów w przestrzeni europejskiej. Temu ostatniemu celowi służyło najważniejsze zadanie studialne, realizowane przez WBU jako integralny komponent projektu pod nazwą: „Via Montana – transgraniczna trasa turystyczna Sudetów i Karpat”. Celem tego studium było wyznaczenie przebiegu zintegrowanego, transgranicznego pasma turystycznego, obejmującego obszary  górskie i podgórskie Sudetów i Karpat, na terenie 4 państw: Republiki Federalnej Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji. Pasmo to, w założeniu projektu,  ma w przyszłości stanowić oś aktywizacji społeczno-gospodarczej górskich obszarów peryferyjnych, związanej z rozwojem sektora turystycznego.

 

Inne projekty realizowane przez Biuro w ramach projektów unijnych:

 •  „Tecnoman Perspectives”, projekt zrealizowany w  ramach IW Interreg III B CADSES
 •  SEA – Strategiczna Analiza Środowiska, projekt zrealizowany w  ramach IW Interreg III A Dolny Śląsk – Saksonia
 • „Polsko – Niemiecki Międzyregionalny System Informacji Planowania Przestrzennego” KOREG, projekt zrealizowany w  ramach IW Interreg III A Dolny Śląsk – Saksonia
 • „DPERON”, projekt zainicjowany i finansowany przez RFN.